Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
novinky

Realitní
fakta

Realitní
analýzy

Slovník
pojmů

Odhad
ceny

Datová
platforma

Obchodní podmínky internetových stránek www.flatzone.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti stran smlouvy o dodání digitálního obsahu uzavírané při nákupu prostředky komunikace na dálku v elektronickém obchodě společnosti FLAT ZONE s.r.o., IČO: 06682634, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Na zlatě 2835/1, PSČ 158 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285258.

1.2. Ujednání těchto obchodních podmínek tvoří nedílnou součást smlouvy o dodání digitálního obsahu a vztahují se na nákup prostředky komunikace v elektronickém obchodě společnosti FLAT ZONE s.r.o. dostupném jak prostřednictvím internetových stánek www.flatzone.cz, tak mobilní nákupní aplikace. Před užitím mobilní nákupní aplikace je Kupující vždy povinen si ověřit, že užívá její nejnovější dostupnou verzi.

1.3. Vzájemná práva mezi kupujícím a prodávajícím vyplývající z užívání internetových stánek www.flatzone.cz nebo mobilní nákupní aplikace FLATZONE ANALÝZY se řídí podmínkami jejich přístupu a užívání vydanými společností FLAT ZONE s.r.o., které jsou dostupné na internetových stránkách i mobilní nákupní aplikaci. Kupující je povinen se s nimi seznámit před užitím internetových stránek nebo mobilní nákupní aplikace a je povinen je v plném rozsahu dodržovat.

1.4. Odporují-li individuálně sjednané podmínky ustanovením těchto obchodních podmínek, mají individuálně sjednané podmínky přednost. Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno něco jiného, vztahují se jejich jednotlivá ustanovení jak na kupujícího v postavení spotřebitele, tak i na kupujícího v postavení podnikatele.

2. Definice

2.1. Pojmy užité dále v těchto obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

 1. „Aplikací“ se rozumí mobilní nákupní aplikace s názvem FLATZONE ANALÝZY dostupná zdarma ke stažení v obchodech s aplikacemi Google Play pro Android zařízení a App Store pro iOS zařízení, a to vždy v její nejnovější dostupné verzi;
 2. „Cenou“ se rozumí konečná cena v českých korunách nebo jiné měně zahrnující veškeré daně a poplatky včetně nákladů na zvolený způsob platby a dodání;
 3. „E-shop“ se rozumí elektronický obchod Prodávajícího dostupný prostředky komunikace na dálku prostřednictvím Internetových stránek nebo Aplikace;
 4. „Elektronickou adresou“ se rozumí adresa schránky elektronické pošty (e-mail) zadaná v Osobním profilu nebo Kupujícím v rámci nákupního procesu;
 5. „Internetovými stránkami“ se rozumí webové stránky umístěné na doméně flatzone.cz a dostupné na adrese www.flatzone.cz;
 6. „Kupujícím“ se rozumí osoba provádějící nákup v E-shopu;
 7. „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 8. „Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto „Obchodní podmínky pro nákup prostřednictvím komunikace na dálku v elektronickém obchodě společnosti FLAT ZONE s.r.o.“;
 9. „Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto „Obchodní podmínky pro nákup prostřednictvím komunikace na dálku v elektronickém obchodě společnosti FLAT ZONE s.r.o.“;
 10. „Podnikatelem“ se rozumí osoba, která není Spotřebitelem;
 11. „Smlouvou“ se rozumí smlouva o dodání digitálního obsahu uzavíraná prostředky komunikace na dálku při nákupu v E-shopu;
 12. „Spotřebitelem“ se rozumí osoba, která s Prodávajícím jedná nebo s ním uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

3. Obecné informace

3.1. Obsah E-shopu, včetně veškeré prezentace na Internetových stránkách nebo v Aplikaci, má pouze informativní a nezávazný charakter, a nepředstavuje závaznou nabídku k uzavření jakékoli smlouvy, ani návrh dodat digitální obsah ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Prodávající není povinen ohledně prezentovaného obsahu uzavřít jakoukoli smlouvu.

3.2. E-shop obsahuje zejména seznam jednotlivých typů a druhů nabízeného digitálního obsahu, jeho popis a vzorové ukázky, jakož i cenu, a to včetně i bez daně z přidané hodnoty, za kterou se nabízí. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen digitálního obsahu (akční nabídky, slevy, zvýšení ceny).

3.3. Digitální obsah představuje výsledky analýz provedených na základě veřejně dostupných informací z různých zdrojů k určitému časovému okamžiku nebo období, zejména statistických dat a údajů zveřejňovaných různými institucemi, které nejsou závazné. Údaje obsažené v analýzách mají pouze informativní charakter o určité lokalitě nebo oblasti zpracování a jsou určeny k využití jako jeden z podkladů pro rozhodování o koupi nebo pronájmu nemovitostí či k jinému obdobnému účelu, nikoli však jako jediný zdroj informací. Digitální obsah v žádném případě nepředstavuje poradenství v oblasti výběru nemovitostí nebo právní poradenství a vždy by měl být využit se zohledněním dalších dostupných informací a případně doplněn odborným poradenstvím. Prodávající věnuje sestavování analýz veškerou rozumně požadovanou péči, avšak nepřebírá ani nemůže nést žádnou odpovědnost za případnou újmu způsobenou nepřesností nebo neaktuálností vstupních dat ani za jakékoli případné negativní důsledky vzniklé použitím informací získaných z digitálního obsahu.

4. Kontraktační proces

4.1. Pro objednání zboží v E-shopu je Kupující povinen řádně absolvovat kontraktační proces prostřednictvím k tomu určeného formuláře, není-li s Prodávajícím dohodnuto v konkrétním případě jinak, a to ve všech jeho krocích („Košík“, „Identifikace“, „Způsob platby a dodání“, „Rekapitulace“ a „Stažení dokumentu“), spočívající zejména:

 1. ve výběru požadovaného typu a druhu analýzy a její vložení do elektronického nákupního košíku;
 2. pokud nakupuje bez registrace, ve vyplnění veškerých požadovaných údajů, jak k tomu bude v průběhu kontraktačního procesu vyzván, a pokud nakupuje s registrací, v přihlášení se do svého Osobního profilu; nemá-li Kupující u Prodávajícího Osobní profil a má zájem o nákup s registrací, musí se v průběhu kontraktačního procesu u Prodávajícího registrovat (podrobnosti registrace a vedení Osobních profilů stanoví Podmínky užívání internetových stránek www.flatzone.cz dostupné na Internetových stránkách) a následně se do svého Osobního profilu přihlásit;
 3. ve výběru způsobu platby a vyplnění fakturačních údajů; je-li Kupující v postavení Podnikatele, je povinen zaškrtnou políčko „Nakupuji na firmu“ a vyplnit dodatečně vyžadované údaje, zejména identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ) a firmu společnosti;
 4. d) ve výběru způsobu dodání a možnosti zaškrtnutí políčka výslovné žádosti o dodání objednaného digitálního obsahu před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy a poučení, že v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu zaniká.

4.2. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat či měnit údaje, které v průběhu kontraktačního procesu uvedl, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Kupující je plně odpovědný za úplnost, přesnost a pravdivost uváděných údajů. Prodávající není povinen ověřovat jejich soulad se stavem skutečným a za jejich případný nesoulad neodpovídá.

4.3. Kupujícímu je před odesláním objednávky umožněno seznámit se s Obchodními podmínkami, které jsou rovněž k dispozici na Internetových stránkách nebo v Aplikaci. Kupující se zavazuje se s těmito Obchodnímu podmínkami seznámit a zaškrtnutím příslušného políčka vyslovit s jejich zněním souhlas. Bez udělení souhlasu s Obchodními podmínkami není možné Smlouvu uzavřít. Kupující se současně zavazuje seznámit se před odesláním objednávky s Podmínky užívání internetových stránek www.flatzone.cz a Podmínkami zpracování osobních údajů a ochrany soukromí, dostupné na Internetových stránkách i v Aplikaci, přičemž odesláním objednávky Kupující výslovně potvrzuje, že tak učinil.

4.4. Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „Potvrdit a odeslat objednávku“. Prodávající neprodleně Kupujícímu potvrdí obdržení objednávky písemnou zprávou (a to i automaticky generovanou) zaslanou na Elektronickou adresu Kupujícího. Byl-li nákup prováděn v rámci registrace, je přijetí objednávky rovněž potvrzeno v Osobním profilu v nástroji „Analýzy / Nákupy“. To neplatí při uzavírání Smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Pokud Kupující neobdrží potvrzení Prodávajícího, je povinen Prodávajícího kontaktovat, neboť v takovém případě patrně došlo chybnému zadání Elektronické adresy Kupujícího.

4.5. Prodávající je oprávněn Kupujícího požádat o dodatečné potvrzení objednávky, shledá-li to vzhledem k výši Ceny, objednanému množství, či z jiných důvodů za žádoucí, a to i telefonicky. Odmítne-li Kupující objednávku potvrdit, považuje se objednávka za neprovedenou.

4.6. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptací), jež Prodávající zašle na Elektronickou adresu Kupujícího. Pokud si Kupující objedná digitální obsah, jehož dostupnost se v průběhu kontraktačního procesu nebo po odeslání objednávky změnila, Prodávající informuje zprávou zaslanou na Elektronickou adresu Kupujícího o jeho nedostupnosti. V rozsahu nedostupnosti objednaného digitálního obsahu zaniká odesláním zprávy závaznost objednávky, v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena.

4.7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen Smlouvu uzavřít, a to zejména s osobou, jež se vůči němu dopustila podstatného porušení povinnosti vyplývající z jakéhokoliv existujícího či již zaniklého závazku. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že je mu více než 18 let.

4.8. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro veškeré činnosti vedoucí k uzavření Smlouvy. Náklady vzniklé použitím prostředků komunikace na dálku si Kupující hradí sám, zejména jde-li o náklady vzniklé v souvislosti s využíváním internetové či telefonické služby. Za využití prostředků komunikace na dálku při komunikaci s Prodávajícím nejsou Kupujícímu účtovány žádné zvláštní příplatky.

5. Cena

5.1. Cena, za kterou se nabízené typy a druhy analýz poskytují, je uvedena včetně i bez daně z přidané hodnoty. Žádné jiné daně a poplatky, které nejsou v této ceně zahrnuté, se nehradí, vyjma případných nákladů spojených se zvolenou platební metodu a způsobem dodání, které jsou uváděny v E-shopu jako ceny konečné, tedy se zohledněním veškerých daní a dalších souvisejících poplatků. V Ceně však nejsou zahrnuty možné poplatky účtované třetími subjekty jako např. mobilním operátorem či poskytovatelem internetového připojení za použití prostředků komunikace na dálku Kupujícím nebo vydavatelem platební karty či bankou za realizaci zvolené platební metody; o těchto poplatcích je Kupující povinen se před uzavřením Smlouvy informovat.

5.2. Výše Ceny je rozhodná k okamžiku uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo výši Ceny změnit, a to kdykoliv před uzavřením Smlouvy. Není-li v E-shopu nebo ve speciálních pravidlech uvedeno jinak, jakékoliv speciální podmínky související s probíhající akcí (akční nabídky), zejména speciální (snížená) cena digitálního obsahu či speciální (snížená) cena nákladů spojených s metodou platby nebo způsobem dodáním, platí jen po dobu jejich uvedení v E-shopu, případně do okamžiku uvedeného ve speciální pravidlech; pro skončení jejich platnosti je rozhodující okamžik, který nastane nejdříve. Dočasná ani trvalá sleva nezakládá právo na odstoupení od Smlouvy, na jejímž základě by dodán digitální obsah, u kterého došlo po uzavření Smlouvy ke změně výši Ceny, ani právo na vydání případného rozdílu v Ceně před uzavřením Smlouvy a po jejím uzavření.

5.3. Kupující má právo na alikvótní snížení Ceny, uplatní-li v průběhu nákupního procesu promokód vydaný Prodávajícím, který nebyl v minulosti již uplatněn a je uplatňován v období platnosti pro které byl vydán. Kupující není oprávněn kombinovat slevu z vícero promokódů při jednom nákupu. Sleva z Ceny plynoucí z řádně uplatněného promokódu není kombinovatelná s jakoukoliv jinou poskytovanou slevou, včetně slevy plynoucí ze speciální akce, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

5.4. Kupující nabývá oprávnění k užití digitálního obsahu okamžikem úplného zaplacení Ceny anebo okamžikem dodání již zaplaceného digitálního obsahu, přičemž rozhodným je okamžik pozdější.

5.5. Užitím Internetových stránek bere uživatel použití souborů cookies na vědomí, a to i v případě, že tuto skutečnost neodsouhlasí v banneru v horní části Internetových stránek při jejich zobrazení. V případě, že uživatel nesouhlasí s užitím souborů cookies, není oprávněn Internetové stránky užívat.

5.6. Provozovatel při provozování Internetových stránek respektuje právo na soukromí a osobní údaje zpracovává výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy a zásadami, které jsou k dispozici zde.

6. Platební podmínky

6.1. Kupující je o možnostech způsobu platby, jakož i výši nákladů souvisejících se zvolenou platební metodou informován v průběhu kontraktačního procesu.

6.2. Uzavřením Smlouvy vzniká Kupujícímu povinnost zaplatit Cenu, a to:

 • zvolil-li Kupující v objednávce způsob platby „kartou“ prostřednictvím bezhotovostní platby s využitím platební karty;
 • zvolil-li Kupující v objednávce způsob platby „převod“, prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu.

6.3. Při platbě dle platební podmínky „kartou“ dojde po odeslání objednávky k automatickému přesměrování na platební bránu Go Pay, na které je třeba vyplnit požadované údaje. Cena se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání částky odpovídající výši Ceny ve prospěch účtu Prodávajícího. Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o přijetí platby, a to spolu s daňovým dokladem (fakturou) na Elektronickou adresu Kupujícího.

6.4. Prodávající je povinen podle zákona o evidenci tržeb vystavit účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.5. Při platbě dle platební podmínky „převod“ je Cena splatná poukázáním na bankovní účet Prodávajícího uvedený ve výzvě Kupujícímu k úhradě. Kupující je povinen realizovat bezhotovostní platbu s uvedením variabilního symbolu, jenž odpovídá číslu objednávky. V opačném případě Prodávající neodpovídá za prodlení s dodáním digitálního obsahu či jinými důsledky včetně újmy způsobené chybějící nebo nesprávnou identifikací platby či chybně zadaným příkazem k platbě. Povinnost Kupujícího k zaplacení Ceny je splněna okamžikem připsání částky odpovídající výši Ceny ve prospěch účtu Prodávajícího.

7. Dodací podmínky

7.1. Digitální obsah je Prodávajícím dodáván na základě Smlouvy výhradně elektronickou formou, a to na Elektronickou adresu Kupujícího ve formátu Portable Document Format (pdf); digitální obsah není dodáván na žádném z hmotných nosičů. Pokud není v E-shopu uvedeno jinak, Prodejce neúčtuje žádné náklady na dodání digitálního obsahu.

7.2. Pro správné zobrazení digitálního obsahu je zapotřebí internetové připojení a je nutné mít nainstalovaný PDF prohlížeč. Kupující je povinen před odesláním objednávky otestovat, že technické vybavení (zejména hardware, software a připojení na internet), jehož prostřednictvím hodlá Kupující digitální obsah užívat, umožňuje užívání digitálního obsahu. K tomuto otestování slouží zdarma přístupné ukázky digitálního obsahu (analýz). Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že jeho technické vybavení umožňuje digitální obsah užívat způsobem a v kvalitě, kterou očekává a požaduje.

7.3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nemožnost doručení digitálního obsahu na Elektronickou adresu Kupujícího z jakéhokoli důvodu (zejména omezené velikosti schránky elektronické pošty Kupujícího).

7.4. V době technického výpadku či odstávky může být digitální obsah doručen do 1 pracovního dne po odstranění technické závady nebo důvodu odstávky.

7.5. Kupující může sledovat stav objednávky též po přihlášení ve svém Osobním profilu.

7.6. Před dodáním digitálního obsahu je požadováno úplné zaplacení Ceny. Ustanovení § 2119 Občanského zákoníku se neaplikuje.

7.7. Nabízený digitální obsah podléhá právní ochraně a je výlučným vlastnictvím Prodávajícího. Kupující není oprávněn digitální obsah zcela nebo z části pozměňovat, upravovat, doplňovat, měnit ho či do něj jakkoli jinak zasahovat, spojovat ho s jinými díly, zařazovat ho do jiných děl nebo ho užívat v rozporu s jeho určením. Od okamžiku dodání digitálního obsahu za předpokladu uhrazení Ceny je Kupující oprávněn zpřístupněný digitální obsah neomezeně číst, nebo ho stahovat do svého zařízení či ho tisknout. Kupující není oprávněn zpřístupněný digitální obsah šířit ani sdílet nebo ho jinak poskytovat či zprostředkovávat třetím osobám, a to v jakékoli formě (kopírováním digitálního obsahu, poskytnutím přístupových údajů k osobnímu profilu, kopírováním vytištěné analýzy apod.), ať již úplatně či bezplatně. Digitální obsah je určen pouze pro osobní potřebu Kupující. Kupující nese odpovědnost za jakékoli porušení těchto podmínek užití.

8. Odpovědnost za vady a reklamace

8.1. Po dodání digitálního obsahu je Kupující povinen dodaný digitální obsah náležitě prohlédnout a zkontrolovat. Zjistí-li poškození digitálního obsahu, jeho neúplnost či jinou vadu, je povinen bezodkladně vadu u Prodávajícího reklamovat.

8.2. Záruční doba činí 24 měsíců od dodání digitálního obsahu. Kupující v postavení Podnikatele může práva z odpovědnosti za vady uplatnit ve lhůtě 6 měsíců od dodání digitálního obsahu. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

8.3. Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit na adrese sídla Prodejce. V reklamaci uvede Kupující datum nákupu a číslo objednávky, nebo jiným prokazatelným způsobem doloží nákup digitálního obsahu a co nejpřesněji popíše vadu digitálního obsahu, který reklamuje. Pro reklamaci může Kupující využít kontaktní formulář. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Prodávající obdrží od Kupujícího reklamaci. O přijetí reklamace bude Prodávajícím vystaveno potvrzení.

8.4. Pokud je reklamace oprávněná a vadu digitálního obsahu lze odstranit, aniž by to bylo vzhledem k povaze vady nepřiměřené, má Kupující právo na její bezplatné odstranění, nebo na dodání nového digitálního obsahu bez vad. Pokud se vada týká pouze části digitálního obsahu, může Kupující požadovat nové dodání pouze takové části digitálního obsahu. Není-li nové dodání digitálního obsahu možné (tj. vadu nelze odstranit a digitální obsah pro ni nelze řádně užívat), může Kupující od Smlouvy odstoupit formou oznámení zaslaného Prodávajícímu ve smyslu čl. 9.3. V případě, že Kupující nemůže dodaný digitální obsah řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě nebo pro větší počet vad, má právo na dodání nového digitálního obsahu nebo právo od Smlouvy odstoupit.

8.5. Reklamaci včetně odstranění vady dle její povahy vyřídí Prodávající nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nebude-li s Kupujícím dohodnuta lhůta delší. V případě marného uplynutí této lhůty je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit. Pokud Kupující od Smlouvy neodstoupí, nebo neuplatní právo na dodání nového digitálního obsahu, nebo opravu jeho vady, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo na přiměřenou slevu může Kupující požadovat i v případě, že mu nemůže být dodán nový digitální obsah, nebo nemůže být opravena jeho vada, nebo že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době anebo že by zjednání nápravy působilo značné obtíže.

8.6. Bližší podrobnosti, včetně pravidel, podmínek, jako i postupu pro uplatnění práv Kupujícího z vadného plnění upravuje reklamační řád Prodejce.

9. Právo Kupujícího v postavení Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy

9.1. Pojednává-li se v tomto čl. 9 o Kupujícím, myslí se jím pouze Kupující v postavení Spotřebitele. Práva a povinnosti stanovené v tomto čl. 9 se uplatní výlučně ve vztahu ke Kupujícímu, jenž se nachází v postavení Spotřebitele; tím není dotčen čl. 10.2 těchto Obchodních podmínek.

9.2. Kupující má právo bez udání důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po uzavření Smlouvy, pokud nebyl digitální obsah dodán na hmotném nosiči a pokud nebyl dodán před uplynutím této lhůty s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího, kterého Prodávající upozornil, že v takovém případě právo Kupujícího na odstoupení od Smlouvy zaniká; po dodání digitálního obsahu již Kupující od Smlouvy odstoupit nemůže.

9.3. Kupující musí odstoupení od Smlouvy oznámit Prodávajícímu nejpozději poslední den 14denní lhůty. V odstoupení Kupující uvede, že odstupuje od Smlouvy, a současně také den nákupu, číslo objednávky, název digitálního obsahu, od jehož dodání se odstupuje, pokud Kupující hodlá odstoupit pouze od části Smlouvy, a číslo účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím a vyplněný jej zaslat Prodávajícímu.

9.4. Přijetí odstoupení Prodávající vhodným způsobem potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí.

9.5. Je-li k objednanému digitálnímu obsahu poskytován dárek, je darovací smlouva uzavírána s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy pozbývá darovací smlouva účinnosti a přijaté plnění ve formě dárku se stává bezdůvodným obohacením. Kupující je povinen vrátit obdržený dárek úplný a nepoškozený spolu s kompletní dokumentací v originálním obalu. Náklady spojené s navrácením dárku nese ve výši obyčejné poštovní zásilky (nikoli dobírky) Prodávající, pokud dárek nelze pro svoji povahu vrátit digitální formou. Dárek je Kupující povinen zabalit tak, aby při jeho přepravě do sídla Prodávajícího nedošlo k jeho poškození.

9.6. Prodávající vrátí Kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, avšak ne dříve, než Kupující předá Prodávajícímu nebo mu hodnověrným způsobem prokáže, že mu odeslal obdržený dárek, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na zvolený způsob platby a dodání, které od Kupujícího na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající je oprávněn vrátit peněžní prostředky Kupujícímu i jiným způsobem za předpokladu, že s tím Kupující souhlasí a nevzniknou-li Kupujícímu dodatečné náklady.

9.7. Uplatnil-li Kupující v průběhu kontraktačního procesu promokód a odstoupí-li Kupující od Smlouvy, pozbývá promokód platnosti a nelze ho již dále uplatnit pro nákup jiného digiáljního obsahu.

10. Právo Kupujícího v postavení Podnikatele na odstoupení od Smlouvy

10.1. Kupující v postavení Podnikatele má právo odstoupit od Smlouvy pouze v případě a v rozsahu, v jakém mu toto právo přiznávají obecně závazné právní předpisy, zejména Občanský zákoník.

10.2. Na Kupujícího v postavení Podnikatele se při odstoupení od Smlouvy uplatní ustanovení odst. 9.4-9.7obdobně.

9.3. Kupující musí odstoupení od Smlouvy oznámit Prodávajícímu nejpozději poslední den 14denní lhůty. V odstoupení Kupující uvede, že odstupuje od Smlouvy, a současně také den nákupu, číslo objednávky, název digitálního obsahu, od jehož dodání se odstupuje, pokud Kupující hodlá odstoupit pouze od části Smlouvy, a číslo účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím a vyplněný jej zaslat Prodávajícímu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, v účinném znění. V případě existence mezinárodního prvku strany prorogují české soudy jako fórum rozhodné pro řešení sporů, přičemž místní příslušnost soudu se bude řídit obecným soudem Prodávajícího.

11.2. Prodávající tímto informuje Kupujícího v postavení Spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetové stránky www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy rovněž prostřednictvím platformy pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetových stránkách ec.europa.eu. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3. Smlouva je vyhotovena v českém jazyce, Prodávajícím uchovávána pouze v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Kupující má ke Smlouvě přístup pouze v případě nákupu v rámci registrace, a to po dobu běhu záruční doby. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu.

11.4. Při pochybnostech, zejména zda byl digitální obsah dodán nebo zda byl proveden jiný úkon, je rozhodující výpis ze systému Prodávajícího, případně pověřené třetí osoby.

11.5. Veškerá komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím související se Smlouvou probíhající elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu se považuje za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí poštovní zprávy a prostřednictvím Osobního profilu okamžikem dodání do Osobního profilu.

11.6. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek nedotčena.

11.7. Znění těchto Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. O změně či doplnění Obchodních podmínek Prodávající informuje Kupujícího uveřejněním oznámení na Internetových stránkách a v Aplikaci.

11.8. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2018.


Vyplňte správně emailovou adresu!