Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
novinky

Realitní
fakta

Realitní
analýzy

Slovník
pojmů

Odhad
ceny

Datová
platforma

Podmínky zpracování osobních údajů a ochrany soukromí

Všechny osoby, které navštíví nebo mají v úmyslu užívat Internetové stránky dostupné na adrese www.flatzone.cz a data.flatzone.cz/podpultovky (společně dále jen „Internetové stránky“), zejména uživatelé, kteří mají zájem o registraci a vedení osobního profilu, zasílání obchodních sdělení, nákup a užívání služby Podpultovky či o jakýkoliv jiný nákup uskutečňovaný prostřednictvím Internetových stránek, a to včetně zástupců a kontaktních nebo jiných osob na straně uživatele, berou na vědomí níže uvedené podmínky zpracování osobních údajů, které byly přijaty v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o voleném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

1. Kdo je správcem osobních údajů?

1. 1. Správcem osobních údajů je společnost FLAT ZONE s.r.o., IČO: 06682634, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Na zlatě 2835/1, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285258 (dále jen „Správce“).

1. 2. Pokud potřebuješ Správce kontaktovat, využij jeden ze způsobů uváděných zde.

2. Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?

2. 1. V souvislosti s provozem Internetových stránek zpracováváme vybrané osobní údaje fyzických osob, jakož i zástupců, kontaktních nebo jiných osob na straně uživatelů, kteří jsou právnickými osobami (společně dále jen „dotčené osoby“), a to i bez souhlasu těchto osob pro účely:

  1. registrace a vedení osobních profilů;
  2. jednání o uzavření smlouvy a plnění smlouvy, zejména o dodání digitálního obsahu;
  3. oprávněných zájmů Správce a jiných osob, které spočívají zejména ve zkvalitňování poskytovaných služeb především prováděním anket, dotazníkových šetření a analýz a jejich vyhodnocováním, v reklamní a marketingové činnosti za účelem nabídky vlastních výrobků a služeb zahrnující zasílání novinek, informací, nabídek a obchodních sdělení, a to i prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků včetně personalizovaných reklam, v ochraně majetku, uplatňování nároků a vymáhání pohledávek, nezbytné komunikaci s dotčenými osobami apod.

2. 2. Tím není dotčeno naše právo zpracovávat osobní údaje rovněž pro jiné účely, pokud nám k tomu bude svědčit odpovídající právní základ. Právním základem pro zpracování osobních údajů je zejména nezbytnost zpracování pro splnění našich právních povinností (ať už na základě zákona nebo smlouvy) či třetích stran (na základě smlouvy s námi). V některých případech (zejména pro obchodní účely a zpracování po skončení smlouvy) bude docházet ke zpracování osobních údajů též s odkazem na naše oprávněné zájmy či třetích stran či na základě souhlasu. Některé z těchto právních základů se přitom překrývají a zároveň může existovat více právních základů, které nás opravňují ke zpracování osobních údajů.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

3. 1. Osobní údaje zpracováváme za stanovenými účely v rozsahu zahrnujícím zejména následujících kategorií a údaje:

  1. Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (zejména jméno, příjmení, titul, název, IČO, DIČ, zápis v obchodním rejstříku a jiné obdobné informace);
  2. Kontaktní a komunikační údaje – osobní údaje umožňující kontakt a vzájemnou interakci (zejména jméno a příjmení, adresa – ulice, číslo popisné a evidenční, město, obec, PSČ, země, telefonní číslo, e-mailová adresa, webová stránka, záznamy o komunikaci a jiné obdobné informace);
  3. Popisné údaje – údaje vztahující se k plnění zákonných a smluvních povinností zejména o registraci a vedení osobního profilu a plnění smlouvy o dodání digitálního obsahu a údaje vztahující se k vyhledávání nemovitostí a preferencím (zejména údaje o nemovitostech, oblastech zájmu, cenách, analýzách, vývoji trhu, nabídkám, dostupnosti, důležitým oznámením, objednávkám apod.);
  4. Technické údaje – osobní údaje týkající se elektronické komunikace a užití webových stránek, informačních systémů a databází (zejména uživatelské a přihlašovací jméno a heslo, IP a URL adresa, typ prohlížeče a operačního systému, přihlašovacích zařízeních, lokace, zobrazování položek umístněných na webových stránkách, profilování, metadata, cookies, identifikace subjektů porušujících a zneužívajících služby, kybernetické hrozby včetně detekce spamů a malware a jiné obdobné informace);
  5. Fakturační, platební a finanční údaje – údaje sloužící pro vyúčtování a vedení účetnictví (zejména fakturační údaje včetně bankovního spojení, údaje o platební kartě, účetní doklady, údaje o platebních metodách a platbách, závazcích a pohledávkách, informace o cenách, promokódech, bonitě a jiné obdobné informace); Jiné údaje – další osobní údaje sdělené subjektem údajů.

4. Jak osobní údaje získáváme?

4. 1. Osobní údaje získáváme zejména od dotčených osob v rámci registrace a vedení osobních profilů, v rámci jednání o uzavření smlouvy a plnění smlouvy, v rámci žádostí o zasílání obchodních sdělení a od třetích osob oprávněných nakládat s osobními údaji a nám je předat, dále z veřejně dostupných zdrojů a z veřejných rejstříků, registrů a seznamů, jakož i z vlastní obchodní činnosti a při plnění smluvních povinností. Uživatel, který nám poskytne osobní údaje fyzických osob na své straně, je povinen vůči těmto osobám zajistit plnění informační povinnosti o zpracování osobních údajů v rozsahu odpovídajícím těmto podmínkám.

4. 2. Poskytnutí osobních údajů je především smluvním požadavkem, a tedy nezbytným předpokladem pro realizaci účelů, pro které jsou osobní údaje poskytovány. Dochází-li ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu, je poskytnutí osobních údajů dobrovolné; dotčená osoba má přitom právo svůj souhlas odvolat, a to písemným či elektronickým sdělením, která nám adresuje. V případě zpracování osobních údajů pro účely ochrany práv a právem chráněný zájmů Správce a jiných osob, je dotčená osoba oprávněna vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

5. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

5. 1. Doba zpracování osobních údajů se liší v závislosti na účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

5. 2. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu odpovídá době do odvolání souhlasu a v ostatních případech době nezbytné pro realizaci stanoveného účelu a stanovené archivační době. V případě nákupu budou osobní údaje zpracovávány 5 let od uzavření příslušné smlouvy a v případě, že se jedná o registrovaného uživatele, po dobu, po kterou je pro registrovaného uživatele vedena registrace a osobní profil a 3 roky po zrušení registrace; není-li v uvedených případech stanovena právními předpisy delší archivační doba nebo nevyžadují-li to naše oprávněné zájmy (např. uplatňování našich nároků).

6. Jak osobní údaje zpracováváme a jak je zabezpečujeme?

6. 1. Osobní údaje zpracováváme jak automaticky, tak i manuálně.

6. 2. Při zpracování osobních údajů dbáme na dodržování důvěrnosti a zabezpečení dle odpovídajících standardů, které zajišťují ochranu před neoprávněným nebo nahodilým přístupem nebo přenosem, před jejich změnou, ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Rovněž dbáme na ochranu práv dotčených osob zaručující soulad zabezpečení osobních údajů s příslušnými právními předpisy a s těmito podmínkami.

6. 3. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah, zabezpečení ani praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na Internetových stránkách odkazujeme.

7. Komu osobní údaje poskytujeme?

7. 1. Zpracování osobních údajů provádíme sami, anebo za tím účelem můžeme pověřit třetí osobu v souladu s příslušnými právními předpisy.

7. 2. Osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů budou zpravidla naši smluvní partneři, např. poskytovatelé platebních služeb, které potřebujeme k plnění smluvních povinností. Osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům určeným na ochranu práv naší společnosti nebo jiným subjektům, pokud nám to ukládají právní předpisy, popř. na základě smlouvy.

8. Jaká jsou vaše práva?

8. 1. V případě, že dotčená osoba zjistí nebo se domnívá, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné nebo pominuly-li důvody pro jejich zpracování, může od nás požadovat vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména může požadovat provedení opravy nebo doplnění svých osobních údajů.

8. 2. Za podmínek stanovených právními předpisy má dotčená osoba právo na přístup ke svým osobním údajům a na uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů, práva na přenositelnost údajů nebo práva na jejich výmaz.

8. 3. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů, má dotčená osoba právo vznést námitku pro zpracování svých osobních údajů. V případě vznesení námitky nebudeme osobní údaje zpracovávat do doby, než prokážeme závažné důvody (i) pro zpracování, které převažují nad zájmy dotčené osoby nebo právy a svobodami, nebo (ii) pro určení, výkon a obhajobu právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro nabídku produktů a služeb zpracování osobních důvodů z tohoto titulu po vznesení námitky neprodleně ukončíme.

8. 4. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních důvodů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme nicméně velmi rádi, pokud se jakýkoli spor pokusíte vyřešit s námi.

9. Jak nás můžete kontaktovat?

9. 1. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nebo v případě uplatňování svých práv nás můžete kontaktovat na info@flatzone.cz. V takovém případě poskytneme dotčené osobě požadované informace bez zbytečného odkladu.

Vyplňte správně emailovou adresu!