Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
novinky

Realitní
fakta

Realitní
analýzy

Slovník
pojmů

Odhad
ceny

Datová
platforma

Podmínky užívání internetových stránek www.flatzone.cz a data.flatzone.cz/podpultovky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetových stránek umístěných na doméně flatzone.cz a dostupných na adrese www.flatzone.cz a data.flatzone.cz/podpultovky (podle okolností a kontextu, v němž je výraz užit, jednotlivě i společně dále jen „Internetové stránky“) je společnost FLAT ZONE s.r.o., IČO: 06682634, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Na zlatě 2835/1, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285258 (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Provozovatel tímto vydává podmínky přístupu a užívání Internetových stránek (dále jen „Podmínky“).

2. Obecná ustanovení

2.1. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví nebo mají v úmyslu užívat Internetové stránky. Není-li dále v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, Internetové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné. Po zobrazení Internetových stránek je uživatel povinen se seznámit s Podmínkami. Užitím Internetových stránek uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem Podmínek a že s nimi bez výhrad souhlasí. Zároveň uživatel souhlasí s tím, že je Podmínkami vázán a že při užívání Internetových stránek bude jednat v souladu s příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních uživatelů Internetových stránek. V případě, že uživatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Internetové stránky užívat.

2.2. Obsah Internetových stránek včetně, nikoli však výlučně, veškerých souborů, nástrojů, aplikací a software, jakož i jejich celkový design, vzhled a uspořádání včetně, nikoli však výlučně, veškerých textů, grafiky, obrázků, náčrtů nebo vyobrazení podléhá ochraně ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; veškerá majetková autorská práva vykonává Provozovatel. Internetové stránky dále obsahují ochranné známky, loga a označení, jejichž vlastníkem nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Jakékoli užití Internetových stránek nebo jejich částí formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno.

2.3. Uživatel se zavazuje, že při užívání Internetových stránek zejména nebude:

  1. zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty, autentifikačních opatření nebo obsahu Internetových stránek nebo je jinak zneužívat, testovat, porušovat, s nimi manipulovat nebo do nich vstupovat, jakož se pokoušet rozluštit, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat kterýkoli software nebo jiný nástroj poskytování služeb prostřednictvím Internetových stránek;
  2. narušovat Internetové stránky zasíláním zpráv obsahujících viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, dále Internetové stránky přetěžovat či jakkoli jinak narušovat nebo využívat Internetové stránky pro rozesílání nevyžádaných, neoprávněných či řetězových zpráv (spam) včetně reklamy nebo jiné formy propagace;
  3. vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo zkreslovat svůj vztah s nimi, dále falšovat identitu registrovaného uživatele, příslušníka určité skupiny, odesílatele zpráv nebo poskytovat jakkoli nepravdivé či zkreslené údaje a informace;
  4. pokoušet se proniknout do uživatelského profilu jiného uživatele nebo jinak zasahovat do užívání Internetových stránek ze strany jiných uživatelů, nebo se pokoušet získat přístup k neveřejným částem Internetových stránek nebo těch částí Internetových stránek, které jsou a mají být přístupné pouze pro Provozovatele nebo registrované uživatele či jiné osoby;
  5. obcházet, vyhýbat se, odstraňovat, deaktivovat, narušovat, dekódovat nebo jinak přehlížet jakákoli technologická, bezpečnostní a autentifikační opatření a nastavení zavedená Provozovatelem nebo třetí osobou;
  6. získávat osobní údajů uživatelů zpracovávané prostřednictvím Internetových stránek;
  7. užívat programy nebo funkce umožňující automatické zobrazování stránek nebo generování obsahu Internetových stránek, nebo na Internetové stránky přistupovat z proxy serveru či za pomoci maskování URL;
  8. využívat, replikovat, kopírovat, zobrazovat nebo jinak používat Internetové stránky nebo jejich obsah či prvky na jiných webových stránkách či jakýchkoli jiných médií;
  9. užívat Internetové stránky způsobem porušujícím právní předpisy nebo práva třetích osob, včetně práv autorských nebo na Internetových stránkách či jejich prostřednictvím šířit údaje, zprávy či materiály porušující právní předpisy nebo práva třetích osob, včetně práv autorských, práva na soukromí a ochranu osobnosti.

2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu neumožnit přístup k Internetovým stránkám, a to zejména v případech, kdy bude nutné provádět údržbu či odstávky Internetových stránek nebo kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či zhoršenou dostupnost Internetových stránek a služeb na nich nabízených, a to zejména stránek poskytovatelů nabídek vyhledávaných prostřednictvím Internetových stránek nebo stránek jiných třetích osob, a neodpovídá uživatelům za žádnou újmu vzniklou z uvedených důvodů.

2.5. Určitý obsah Internetových stránek může být určen pouze odborné veřejnosti z řad developerů, realitních kanceláří a dalších poskytovatelů služeb na nemovitostním trhu či pouze osobám, jež si na základě vytvořené objednávky zakoupili k předmětnému obsahu Internetových stránek přístup V takovém případě obsahují Internetové stránky příslušné upozornění, přičemž přístupem k tomuto obsahu uživatel výslovně potvrzuje, že je příslušníkem této odborné veřejnosti, popřípadě je tento obsah podmíněn předchozí registrací ze strany příslušníků této odborné veřejnosti či předchozím přihlášením oprávněné osoby do příslušné zpoplatněné sekce Internetových stránek.

3. Flat Zone nástroj vyhledávání

3.1. Internetové stránky jsou realitním portálem, který uživatelům poskytuje informace a služby související s trhem nemovitostí a bydlením.

3.2. Internetové stránky obsahují nástroj vyhledávání on-line nabídek nemovitostí na trhu v České republice dle klíčových slov nebo zadaných parametrů. Popis funkcionalit, zobrazování, způsobů vyhledávání a dalších informací k vyhledávání nabídek je k dispozici zde a tvoří součást těchto Podmínek, se kterou je uživatel povinen se seznámit před každým užitím nástroje vyhledávání.

3.3. Provozovatel není poskytovatelem vyhledávaných nabídek. Internetové stránky prostřednictvím nástroje vyhledávání pouze umožňují vyhledat různé nabídky poskytované třetími stranami a uživatele přímo přesměrovat na stránky poskytovatele vyhledaných nabídek.

3.4. Provozovatel neposkytuje provozováním Internetových stránek žádné poradenství nebo doporučení vztahující se k výběru nemovitostí. Obsah Internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost, úplnost, kvalitu, spolehlivost nebo důvěryhodnost obsahu vyhledávaných nabídek a poskytovaných informací.

3.5. Vyhledávání nabídek nemovitostí je uživatelům Internetových stránek poskytováno bezplatně, a to v podobě, jak stojí a leží, dle stavu dostupnosti a dokončenosti, se všemi nedostatky a nedokonalostmi, což uživatelé berou užíváním Internetových stránek na vědomí.

3.6. Ačkoli Provozovatel provádí testování a údržbu nástroje vyhledávání, který dále vyvíjí a zdokonaluje, nemůže zaručit ani zajistit, že nedojde k chybám při užívání Internetových stránek, a to zejména k chybám při vyhledávání nebo ve vyhledávání nemovitostí nebo v jeho souvislosti, jakož i k chybám na stránkách poskytovatelů nabídek nemovitostí a jiných třetích osob. Z uvedeného důvodu Provozovatel neodpovídá za žádné vady a fungování Internetových stránek včetně nástroje vyhledávání, ani za žádnou újmu vzniklou uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s užíváním Internetových stránek včetně nástroje vyhledávání. Provozovatel zvláště neodpovídá za žádnou újmu vzniklou v důsledku zásahu vyšší moci, selhání zařízení, nesprávné manipulace a užití Internetových stránek nebo zneužití vlivem ostatních počítačových programů, virů a dalších škodlivých vlivů.

4. Odhad ceny nemovitostí

4.1. Provozovatel na základě dat vložených třetí osobou a veřejně dostupných informací z různých zdrojů k určitému časovému okamžiku nebo období, zejména statistických dat a údajů zveřejňovaných různými institucemi či jinými právnickými osobami, vypracovává odhad ceny nemovitostí (dále jen "Výstup").

4.2. Uživatel bere výslovně na vědomí, že Výstup je vypracován na základě veřejně dostupných informací z různých zdrojů k určitému časovému okamžiku nebo období, zejména statistických dat a údajů zveřejňovaných různými institucemi či jinými právnickými osobami, které nejsou závazné. Údaje obsažené ve Výstupu mají pouze informativní charakter. Provozovatel nepřebírá ani nemůže nést žádnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou nepřesností nebo neaktuálností vstupních dat ani za jakékoli případné negativní důsledky vzniklé použitím těchto informací, a to včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti výsledků uvedených ve Výstupu.

4.3. Uživatel výslovně bere na vědomí, že nemovitosti nemohly být (a ani nebyly) podrobeny osobní prohlídce ze strany Provozovatele a s ohledem na skutečnost, že nebyla provedena právní a technická prověrka nemovitostí, Provozovatel nezná informace o právním a technickém stavu nemovitostí. Výstup v žádném případě nepředstavuje poradenství v oblasti výběru nemovitostí nebo právní poradenství a vždy by měl být využit se zohledněním dalších dostupných informací a případně doplněn odborným poradenstvím. Výstup proto nemusí odpovídat ceně, za kterou je nemovitost možné na trhu skutečně prodat. Výstup rovněž nenahrazuje posudek soudního znalce či jiné odborné posouzení ceny odborníkem.

4.4. Uživatel výslovně bere na vědomí, že Provozovatel se nehlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu ani jinak nevystupuje jako odborník ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"). Pokud by se kdykoli (ať již v důsledku změny platných právních předpisů či jiných skutečností) ukázalo, že Provozovatel spadá pod osoby uvedené v § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, vylučuje se tímto odpovědnost Provozovatele za veškerou škodu uživatele, která by mu mohla vzniknout ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského zákoníku, jehož použití se tímto vylučuje v maximálním rozsahu povoleném podle účinných právních předpisů.

4.5. Zpracování osobních údajů uživatele se řídí Podmínkami zpracování osobních údajů a ochrany soukromí umístěných zde.

5. Registrace a vedení profilů

5.1. Internetové stránky umožňují vytváření osobních profilů registrovaných uživatelů. Provozovatel umožňuje bezplatnou registraci a bezplatné vedení uživatelského profilu. Některý obsah Internetových stránek může být přitom přístupný pouze registrovaným uživatelům. Ke správné funkčnosti je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Internet Explorer 7 a vyšší, nebo Mozilla Firefox 4.0, Chrome, Safari, IE9+, MS Edge či Opera (nejnovější verze).

5.2. Registraci mohou provést všechny osoby starší 18 let, a to on-line vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného pod odkazem „Registrace“ v pravé horní liště na Internetových stránkách. Každý uživatel je oprávněn si registrovat jeden uživatelský profil. Před on-line odesláním registračního formuláře do systému je nutno zadat všechny povinné údaje, udělit souhlas s Podmínkami a potvrdit seznámení se se zásadami ochrany soukromí. Bez takto vyplněných údajů nelze registrační formulář odeslat. Odeslání registračního formuláře je závazné. Odesláním formuláře uživatel výslovně prohlašuje, že je starší 18 let. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nepravdivost tohoto prohlášení.

5.3. Po odeslání registračního formuláře zašle Provozovatel na e-mail uvedený v registračním formuláři oznámení o registraci s přístupovými údaji. Po jeho obdržení se může registrovaný uživatel opakovaně přihlašovat do svého uživatelského účtu, a to tak, že na přihlašovací stránce umístěné pod odkazem „Přihlášení“ v pravé horní liště Internetových stránek vyplní e-mailovou adresu a heslo, které zadal a potvrdil v odeslaném registračním formuláři. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích a bere na vědomí, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti.

5.4. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo nepotvrdit registraci, a to bez uvedení důvodu. To se týká zejména osob, které poruší některou svou povinnost vyplývající z těchto Podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů. Uživatel nemá v souvislosti s tím nárok na žádnou náhradu.

5.5. Platná registrace umožňuje registrovaným uživatelům přístup ke všem on-line nástrojům a službám, které jsou prostřednictvím Internetových stránek exkluzivně k dispozici pouze registrovaným uživatelům, s výjimkou služby Podpultovky definované v článku 5 těchto Podmínek. Registrovaní uživatelé získají zejména přístup k nástroji ukládání vyhledávaných nemovitostí, hlídání vybraných nemovitostí, vytváření preferencí a dalším nástrojům a funkcím uvedeným v přehledu uživatelského profilu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit parametry Internetových stránek a uživatelských profilů, a to i bez udání důvodu a předchozího upozornění.

5.6. Uživatel je plně odpovědný za správnost, úplnost, pravdivost a přesnost poskytovaných údajů a informací. Jakoukoli změnu v poskytovaných údajích je uživatel povinen bezodkladně oznamovat Provozovateli formou nástroje „Upravit profil“. Uživatel může kdykoli Provozovatele požádat o zrušení uživatelského profilu. Pro jednoduchou a rychlou komunikaci s Provozovatelem je možno využít kterýkoli kontaktní údaj uvedený na Internetových stránkách.

5.7. Provozovatel může bez uvedení důvodu a bez předchozího upozornění zrušit či zablokovat osobní profil uživatele, a to zejména v případě, kdy poruší své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek či příslušných právních předpisů, bude Internetové stránky včetně uživatelského profilu využívat způsobem, který nepřiměřeně omezuje v používání Internetových stránek další uživatele, nebo bude jinak nepřiměřeně omezovat Provozovatele. V souvislosti s tím nemá nárok na žádnou náhradu.

5.8. Uživatelé berou na vědomí, že uživatelský profil nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení a Internetových stránek.

5.9. Provozovatel neodpovídá uživatelům za žádnou újmu vzniklou v souvislosti s registrací a vedením uživatelských profilů. Provozovatel zejména neodpovídá uživatelům za újmu, pokud navzdory ochranným opatřením dojde ke ztrátě nebo zničení obsahu uživatelského profilu, neoprávněnému přístupu k uživatelskému profilu, neoprávněným změnám, neoprávněnému zveřejnění a jiným způsobům zneužití osobního profilu zejména v důsledku zásahu vyšší moci, selhání zařízení, nesprávné manipulace, zneužití vlivem ostatních počítačových programů, virů a dalších škodlivých vlivů a útoků.

6. Použití souborů cookies

6.1. Cookie soubory jsou krátké textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači uživatele, pomocí něhož se obsah Internetových stránek zobrazuje.

6.2. Soubory cookies jsou Provozovatelem užívány za účelem zajištění funkčnosti Internetových stránek a poskytování služeb, jakož i vyhodnocování návštěvnosti Internetových stránek, a na základě toho i pro zkvalitňování poskytovaných služeb a optimalizaci marketingových aktivit včetně personalizace reklam.

6.3. Prostřednictvím souborů cookies Provozovatel shromažďuje údaje zejména o chování uživatelů na Internetových stránkách. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů Internetových stránek.

6.4. Provozovatel zpracovává shromážděné cookies soubory zejména prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc. se sídlem v USA; více informací naleznete zde. V rámci služby Google Analytics Provozovatel využívá i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, reportování anonymních dat či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy. Personalizaci reklamy může uživatel Internetových stránek vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

5.5. Užitím Internetových stránek bere uživatel použití souborů cookies na vědomí, a to i v případě, že tuto skutečnost neodsouhlasí v banneru v horní části Internetových stránek při jejich zobrazení. V případě, že uživatel nesouhlasí s užitím souborů cookies, není oprávněn Internetové stránky užívat.

5.6. Provozovatel při provozování Internetových stránek respektuje právo na soukromí a osobní údaje zpracovává výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy a zásadami, které jsou k dispozici zde.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné, zdánlivé, odporovatelné či nevynutitelné, anebo se stane v budoucnu, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Podmínek nedotčena.

7.2. Znění Podmínek, včetně všech jejich součástí, může Provozovatel kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat, a to i bez předchozího upozornění. Změněné a doplněné Podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na Internetových stránkách a každý uživatel má povinnost se s nimi bezodkladně seznámit a dodržovat je. Bude-li uživatel pokračovat v užívání Internetových stránek po provedení změn těchto Podmínek, platí, že se změněnými Podmínkami seznámil, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat V opačném případě není oprávněn Internetové stránky užívat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

7.3. V případě jakýchkoli dotazů je možno Poskytovatele kontaktovat na info@flatzone.cz.

7.4. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2021.


Vyplňte správně emailovou adresu!