Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Blog

Datová
platforma

Nový stavební zákon – 1. díl: Jak bude probíhat stavební řízení?

Hypoindex.cz, 16. září 2021 (09:00)

Jak dnes probíhá stavební řízení a jaké změny přinese s účinností od poloviny roku 2023 nový stavební zákon? Pro realizaci některých stavebních záměrů postačí ohlášení stavby, u jiných je třeba získání stavebního povolení. Ve většině případů (kromě staveb, u nichž výjimky stanoví stavební zákon), musí stavební úřad nejprve rozhodnout o umístění stavby v územním řízení.

Zatímco dříve trvalo vydání závazných stanovisek i několik měsíců, dnes mají dotčené orgány na vydání stanoviska 30 (resp. 60) dnů. Nevydají-li stanovisko v určené lhůtě, má se za to, že se záměrem souhlasí. Ačkoliv zákon předjímá vydání územního rozhodnutí do 30 (resp. 60) dnů od podání kompletní žádosti, v praxi však nebyly tyto lhůty dodržovány.

Po vydání územního rozhodnutí čeká stavebníka druhé kolo. Opět musí předložit projektovou dokumentaci a získat závazná stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury. A i ve stavebním řízení se mohou k záměru vyjadřovat jak sousedé, tak obec.

Nový stavební zákon počítá s tím, že od poloviny roku 2023 bude vedeno pouze jedno řízení. Dochází ke zrušení institutu „ohlášení“, stavební úřad na konci jednotného řízení vydá rozhodnutí o povolení záměru.

Navíc si bude stavební úřad obstarávat závazná vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů sám. „Stavebník přesto stále může úřady obejít sám,“ doplňuje Jan Tomíšek. „Pokud se dotčený orgán ve stanovené lhůtě nevyjádří, platí fikce bezpodmínečného souhlasu,“ dodává advokát.

Bude ale existovat i tzv. zrychlené řízení. Pokud stavebník doloží veškeré potřebné podklady, souhlasy všech účastníků řízení a projektovou dokumentaci, může být stavební povolení vydáno jako první úkon stavebního úřadu. Povolení stavby v takovém případě úřad oznámí účastníkům a také zveřejní na úřední desce.

Pro komunikaci se stavebním úřadem bude lidem sloužit Portál stavebníka. Veškeré úkony vůči stavebnímu úřadu budou lidé moci učinit elektronicky a sledovat v portálu vývoj řízení.

Nový stavební zákon zavádí dvě elektronické evidence – evidenci stavebních postupů (právě v ní bude stavebník moci získat veškeré informace o stavu řízení a vydaných rozhodnutích) a evidenci elektronických dokumentací. Pokud nemusí být dokumentace k povolení záměru zpracována projektantem, vloží ji do evidence elektronických dokumentací sám stavební úřad.

K žádosti o stavební povolení musí dnes stavebník doložit souhlasy vlastníků sítí. Podle Ministerstva pro místní rozvoj je takových subjektů v celé České republice více než dvacet tisíc. V tomto ohledu má stavebníkovi pomoci hromadná podatelna, kterou ministerstvo plánuje pro občany zprovoznit už na počátku příštího roku. Aktuálně probíhá proces výběru dodavatele digitální služby.

Služba by měla umět automaticky doplnit i některé údaje o žadateli a stavbě ze státních informačních systémů, a také identifikovat, komu má být žádost o vyjádření a stanovisko zaslána. Stavebník pouze vyplní formulář na stránkách ministerstva.

Do roka máte vědět, zda můžete stavět. Od července 2023 bude mít totiž stavební úřad stanovené závazné lhůty pro vydání rozhodnutí. U jednoduchých staveb bude muset rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení, v ostatních případech bude lhůta 60ti denní. Ve zvlášť složitých případech může úřad lhůty prodloužit až o 30 dnů. Pokud je v řízení velký počet účastníků nebo je nutno doručovat veřejnou vyhláškou nebo do ciziny, lze lhůtu prodloužit až o 60 dnů.

Povolení záměru bude ze zákona platit (stejně jako dnes) dva roky od právní moci povolení (v některých specifických případech to může být i déle). Pokud stavebník započne s realizací včas, prodlouží se platnost povolení na deset let od právní moci.

foto: Shutterstock
více čtěte na: www.hypoindex.cz

Projektové tipy

Vyplňte správně emailovou adresu!