Realitní vyhledávač, který tu ještě není...

Jedinečný realitní server, který vyhledává v nabídkách novostaveb. Vyhledáváme v největším počtu nabídek nových bytů a domů v celé ČR.

Na trhu se vyskytuje mnoho inzertních realitních portálů. V poslední době se také objevily pokusy vytvořit pokročilejší agregátory, které v sobě zahrnují nabídky všech zmíněných realitních portálů na jednom místě. Zatím žádný však neposkytoval ucelenou nabídku všech nemovitostí na trhu.

Flat Zone Nechce zůstat pouze u vyhledávání, ale poskytuje širokou škálu služeb spojených s bydlením.

Přehled aktivních nástrojů naleznete v aplikačním menu uprostřed spodního menu. Již nyní můžete využít služeb Realitních novinek, datového blogu nebo pokročilých realitních analýz.

Užitím nástroje Flat Zone vyhledávání potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Podmínkami užití, jinak nejste oprávněni nástroj vyhledávání užívat.

Vyhledávač
novostaveb

Studio

Odhad
ceny

Vyhledáváč
inzerce

Realitní
fakta

Realitní
novinky

Slovník
pojmů

Datová
platforma

Za jakých podmínek je možné dát nájemci výpověď, když byt bez povolení dál pronajímá?

hypoindex.cz, 28. listopadu 2019 (09:05)

Pronajímatel si svého nájemce často pečlivě vybírá. Svěřuje mu přeci svůj majetek. Navíc je nájemce slabší smluvní stranou, které zákon poskytuje v mnoha ohledech – dokonce bez ohledu jeho vůli – poměrně silnou právní ochranu. A není tak lehké mu dát z bytu výpověď. Přitom ale škoda způsobená na pronajatém domě nebo bytě se po nájemci velmi těžko vymáhá.

Co když ale nájemce byt neužívá, ale bez souhlasu pronajímatele dává do podnájmu třetí osobě nebo dokonce podnajme přes platformu typu Airbnb? Zákon říká, že v takovém případě je možné dát nájemci výpověď. Má to ale jeden háček. Výpověď musí být dostatečně určitá.

Za nedovolený podnájem hrozí výpověď pro hrubé porušení povinností nájemce

Zákon rozlišuje možnost dát nájemci výpověď podle stupně závažnosti, a to buď při hrubém porušení anebo při zvlášť závažném porušení povinností nájemce. V obou případech je potřeba, aby jeho jednání dosáhlo určité intenzity.

Bydlí-li nájemce v bytě sám trvale, může dát třetí osobě do podnájmu část bytu i bez souhlasu pronajímatele. Pokud by zde však trvale nebydlel, musel by mít od pronajímatele souhlas, pro který zákon stanoví povinně písemnou formu. Pokud se pronajímatel k písemné žádosti nájemce do jednoho měsíce nevyjádří, nastupuje nevyvratitelná právní domněnka, že tento souhlas udělen byl.

Nejúčinnější ochranou je sjednat zákaz podnájmu přímo v nájemní smlouvě. V takovém případě platí ujednaný zákaz a neudělí-li pronajímatel souhlas výslovně, nesmí nájemce byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě dát.

Pokud by nájemce přesto byt někomu třetímu dál pronajal, aniž by byly naplněny výše uvedené podmínky (tedy pronajímatel souhlasil, nebo se do měsíce k písemné žádosti o souhlas nevyjádřil), pak se toto jednání považuje za hrubé porušení povinnosti nájemce.

V takovém případě je možné dát mu výpověď. Je přitom nerozhodné, zda se jedná o nájemní smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou či neurčitou. Tříměsíční výpovědní doba začíná běžet od následujícího měsíce poté, co byla výpověď nájemci doručena.

Náležitostí výpovědi je přesný popis důvodu i poučení

Ve všech případech, kdy dává výpověď pronajímatel, je nutné ve výpovědi přesně popsat výpovědní důvod tak, aby byl skutkově nezaměnitelný. Nájemce má totiž podle zákona vždy právo do dvou měsíců od doručení výpovědi podat návrh soudu, aby přezkoumal její oprávněnost. O tom musí pronajímatel nájemce ve výpovědi též poučit.

Ačkoliv občanský zákoník nestanoví při absenci popisu výpovědního důvodu při hrubém porušení povinností výslovnou sankci, je i zde třeba zřejmě vycházet z ustanovení § 2291 odst. 3 občanského zákoníku. V případě, že pronajímatel neuvede, v čem hrubé porušení povinností spatřuje, lze mít za to, že se k takové výpovědi nebude přihlížet.

více čtěte na: hypoindex.cz

Vyplňte správně emailovou adresu!